หมวดหมู่ : คู่มือการให้บริการ
เรื่อง : คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
โดย : admin
เข้าชม : 325
อังคาร ที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

[เอกสารแนบ]  

 

1. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

2. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5. การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

6. การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําของ อปท. ถึงแก่กรรม)

7. การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท.

8. การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจําของ อปท.

9. การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจํา อปท.

10. การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่ วคราวของ อปท. ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

11. การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

12. การชําระภาษีป้าย

13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

15. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

16. การรับเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

17. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ

19. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

20. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21

21. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 21

22. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

23. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

24. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

25. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

26. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทอื่นๆ ตามมาตรา 32

27. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

28. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้ า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

29. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

30. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

31. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

32. การแจ้งขุดดิน

33. การแจ้งถมดิน