ชื่อ - นามสกุล :นางปาณิดา ทิพย์ทอง
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง