ชื่อ - นามสกุล :นายปิยะกรณ์ ไสยวรรณ
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขขานุการสภา อบต.