ชื่อ - นามสกุล :นางสาววิจิตรา นักทำเกวียน
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :