ชื่อ - นามสกุล :นางชรินรัตน์ พวงทวี
ตำแหน่ง :นักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม :