ชื่อ - นามสกุล :นายเสงี่ยม ทิพมาตย์
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ต้นผึ้ง หมู่ 2
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ต้นผึ้ง
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา อบต.ต้นผึ้ง หมู่ 2