ชื่อ - นามสกุล :นายสานิตย์ สุดาชม
ตำแหน่ง :รองประธานสภา อบต.ต้นผึ้ง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ต้นผึ้ง
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา อบต.ต้นผึ้ง