[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร

 

นายจุลลา  มาตะรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
 
การจัดหาพัสดุ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 3 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ลิงค์เว็บนอก
แบบสำรวจ

   อยากให้ทาง อ.บ.ต. เน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. การศึกษา
  2. การขนส่ง
  3. สาธารณสุข
  4. งานและอาชีพ
  
นโยบาย  
 

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายวีระศักดิ์   จันทรเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
วันที่   ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖


      ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  ที่เคารพ
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งและนายกองค์การบริหาร    ส่วนตำบลต้นผึ้ง  เมื่อวันเสาร์ ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ซึ่งกระผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลต้นผึ้งด้วยคะแนนเสียง  ๒,๙๐๙  คะแนน  ให้มาทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเข้ามากำกับดูแลขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ     ทั้งหน้าที่หลักโดยตรงและหน้าที่รองที่จะต้องหนุนเสริม               ให้เกิดการขับเคลื่อน    ตลอดจนการรับบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งเพื่อให้เกิดความราบรื่นและมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ก็ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ     และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการ       การเลือกตั้ง   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๑๔   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖   เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  โดยมีข้าพเจ้า  นายวีระศักดิ์   จันทรเกต  ผู้สมัครหมายเลข  ๑  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
      เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.  ๒๕๓๗   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้ารับหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วยบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา  ๖๖ ,  ๖๗  และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๕๒  ตลอดจนถึงพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้อำนาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการได้ ภายใต้งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับและมีอยู่
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  เพราะนโยบาย จะเป็นการนับหนึ่งการบริหารงานว่า  จะเดินหน้าอย่างไร  ถูกหลักหรือไม่ถูกหลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือเพื่อส่วนตัว  ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์    จันทรเกต   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  โดยจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมทำ  และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่วางไว้   ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาในการสร้างความเจริญของท้องถิ่น      ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  และจะประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมือง  พนักงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน   และภาคประชาชนภายใต้ระบบการเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่าย  และจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล    ข้าพเจ้าจึงพร้อมแล้วที่จะแถลงนโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้าต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  ดังนี้
๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บนพื้นฐานชุมชนพอเพียง
๑.๒  ส่งเสริม และสนับสนุน การฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้
๑.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม  เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง  ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและรายได้แก่ประชาชน
๑.๔  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๑.๕  พัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด และส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคเกษตรปลอดสารพิษ   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ตลอดถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
๑.๖  ส่งเสริมและพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ให้เป็นศูนย์กลาง   ด้านปัจจัยการผลิตและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๗  ขยายผลความสำเร็จจากครัวเรือนเกษตรต้นแบบเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม   ทุกหมู่บ้านในด้านการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
๑.๘  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับตำบล (OTOP)
๒.  นโยบายด้านสังคม
๒.๑  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจการพัฒนาสตรี
๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสถาบันครอบครัวภายในตำบลให้เข้มแข็ง อบอุ่นและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว
๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน และช่วยเหลือชุมชนเมื่อมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น
๒.๔  ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๕  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัย  ที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์  เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีเครือข่ายทุกหมู่บ้าน
๒.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ  พัฒนาสถานที่ออกกำลังกายในแต่ละหมู่บ้านให้มีความเหมาะสม  จัดหาอุปกรณ์กีฬาในการการออกกำลังกาย   ให้สอดคล้องตามความเหมาะสมตามวัยแก่ผู้เล่น
๒.๗  ส่งเสริม และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล และต่างตำบลให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม
๒.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสังคม


๓.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลให้ประชาชน      ได้สัญจรไปมา และขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก
๓.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓.๓  ขุดลอกคลอง  หนอง  ก่อสร้างทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๓.๔  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการประมง  โดยพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำนั้นๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า
๓.๕  ดำเนินการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
๓.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้าน   ขยายเขตบริการให้ครอบคลุมและปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในลักษณะพึ่งตนเอง
๓.๗  จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๓.๘  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๓.๙  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๓.๑๐  พัฒนาระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบลที่ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย
๓.๑๑  พัฒนาระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวชุมชนให้คลอบคลุมพื้นที่ตามความเหมาะสม
๔. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี
๔.๑  จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อพัฒนาบุตรหลานของท้องถิ่นให้มีความเจริญวัยและมีพัฒนาการที่ดี
๔.๒  ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย  ทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษา
๔.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่ที่สามารถอาจทำได้ตามความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน  และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง
๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและชุมชน
๔.๖  ส่งเสริม และสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจ  สร้างความศรัทธาและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนหยั่งลึกในการมีศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม
๔.๗  สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรม   ทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา
๔.๘  ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น


๕.  นโยบายด้านสาธารณสุข
๕.๑  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
๕.๒  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลรักษา และป้องกันสุขภาพและอนามัยของประชาชนภายในตำบล ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และโรคติดต่อต่างๆ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ
๕.๓  ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
๕.๔  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆ

๖. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖.๑  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          และสิ่งแวดล้อม
๖.๒  ฝึกอบรมสัมมนาแก่ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖.๓  ควบคุม และกำจัดมลพิษ มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
๖.๔  ส่งเสริมให้มีการจัดทำสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อน
๖.๕  ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  พระราชเสาวนีย์
๖.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืน
๖.๗  ส่งเสริมและสร้างกระบวนการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก  นักเรียน  เยาวชนและประชาชน  เพื่อให้เกิดความรักและห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน
๖.๘  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านและชุมชน  ให้เกิดการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๗. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
๗.๑  พัฒนาและปรับปรุงวิธีการพร้อมทั้งกระบวนการทำงานด้วยการบริหารงานเชิงรุกและเชิงรับ  อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงด้วยความสะดวกรวดเร็ว  เป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน
๗.๒  พัฒนาสถานที่สำหรับการติดต่อราชการของประชาชนที่สามารถรองรับในการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
๗.๓  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ อบต . ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ให้มีความรู้        คู่คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๗.๔  พัฒนาและยกระดับการทำงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ
๗.๕  ส่งเสริม  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่ความเลิศในการบริการประชาชน
๗.๖  ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต . ให้ประชาชนได้รับทราบ
๗.๗  จัดระบบการให้บริการประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน อย่างทั่วถึง
๗.๘  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งที่เคารพ  การกำหนดนโยบายบริหารราชการท้องถิ่นของข้าพเจ้าตามที่กล่าวมาข้างต้นได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของตำบล  และ    ความต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา  ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  โดยจะใช้แผนพัฒนา          เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาแห่งนี้   อันเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ว่าจะบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมท้องถิ่นอื่นๆ  มีความเท่าเทียมกันในสังคมที่มีดุลยภาพมากขึ้น  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนตำบลต้นผึ้ง  ทั้งนี้ ทุกการตัดสินใจของข้าพเจ้าต้องเป็นไปเพื่อส่วนรวม  ตามที่ประชาชนตั้งความหวังอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี   โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลต้นผึ้งเป็นที่ตั้ง   อย่างแท้จริง
      ขอบคุณครับ