[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายจุลลา มาตะรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
การจัดหาพัสดุ
สายด่วน

ลิงค์เว็บนอก
แบบสำรวจ

   อยากให้ทาง อ.บ.ต. เน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. การศึกษา
  2. การขนส่ง
  3. สาธารณสุข
  4. งานและอาชีพ
  
นโยบาย  
 

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายวีระศักดิ์   จันทรเกต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
วันที่   ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖


      ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  ที่เคารพ
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งและนายกองค์การบริหาร    ส่วนตำบลต้นผึ้ง  เมื่อวันเสาร์ ที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖   ซึ่งกระผมได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนชาวตำบลต้นผึ้งด้วยคะแนนเสียง  ๒,๙๐๙  คะแนน  ให้มาทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเข้ามากำกับดูแลขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ     ทั้งหน้าที่หลักโดยตรงและหน้าที่รองที่จะต้องหนุนเสริม               ให้เกิดการขับเคลื่อน    ตลอดจนการรับบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งเพื่อให้เกิดความราบรื่นและมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้ก็ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ     และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการ       การเลือกตั้ง   ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ลงวันที่  ๑๔   พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๕๖   เรื่อง  ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  โดยมีข้าพเจ้า  นายวีระศักดิ์   จันทรเกต  ผู้สมัครหมายเลข  ๑  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
      เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๕๘/๕  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.  ๒๕๓๗   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนเข้ารับหน้าที่แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วยบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา  ๖๖ ,  ๖๗  และ ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖)พ.ศ. ๒๕๕๒  ตลอดจนถึงพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ให้อำนาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการได้ ภายใต้งบประมาณที่ท้องถิ่นได้รับและมีอยู่
บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  เพราะนโยบาย จะเป็นการนับหนึ่งการบริหารงานว่า  จะเดินหน้าอย่างไร  ถูกหลักหรือไม่ถูกหลักเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือเพื่อส่วนตัว  ข้าพเจ้า นายวีระศักดิ์    จันทรเกต   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  ได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  โดยจะยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ  เน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด  ร่วมสร้าง  ร่วมทำ  และร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ  ให้บรรลุเป้าประสงค์ ที่วางไว้   ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาในการสร้างความเจริญของท้องถิ่น      ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  และจะประสานความร่วมมือระหว่างฝ่ายการเมือง  พนักงาน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน   ทั้งภาครัฐ   ภาคเอกชน   และภาคประชาชนภายใต้ระบบการเชื่อมโยงที่เป็นเครือข่าย  และจะบริหารงานด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้  ตามหลักธรรมาภิบาล    ข้าพเจ้าจึงพร้อมแล้วที่จะแถลงนโยบายการบริหารงานของข้าพเจ้าต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง  ดังนี้
๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
๑.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บนพื้นฐานชุมชนพอเพียง
๑.๒  ส่งเสริม และสนับสนุน การฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพ สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้
๑.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม  เพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวาง  ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและรายได้แก่ประชาชน
๑.๔  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
๑.๕  พัฒนาความสามารถของเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ด้วยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตามความต้องการของตลาด และส่งเสริมการผลิตสินค้าภาคเกษตรปลอดสารพิษ   แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ตลอดถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
๑.๖  ส่งเสริมและพัฒนางานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  ให้เป็นศูนย์กลาง   ด้านปัจจัยการผลิตและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๗  ขยายผลความสำเร็จจากครัวเรือนเกษตรต้นแบบเพื่อเป็นจุดเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม   ทุกหมู่บ้านในด้านการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
๑.๘  ส่งเสริมการรวมกลุ่มและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับตำบล (OTOP)
๒.  นโยบายด้านสังคม
๒.๑  ให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้ป่วยโรคร้ายแรง ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนกิจการพัฒนาสตรี
๒.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสถาบันครอบครัวภายในตำบลให้เข้มแข็ง อบอุ่นและเป็นภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคมแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว
๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน และช่วยเหลือชุมชนเมื่อมีภัยต่างๆ เกิดขึ้น
๒.๔  ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในด้านป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๕  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ จัดให้มีทีมกู้ชีพกู้ภัย  ที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอดทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์  เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีเครือข่ายทุกหมู่บ้าน
๒.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาเพื่อสุขภาพ  พัฒนาสถานที่ออกกำลังกายในแต่ละหมู่บ้านให้มีความเหมาะสม  จัดหาอุปกรณ์กีฬาในการการออกกำลังกาย   ให้สอดคล้องตามความเหมาะสมตามวัยแก่ผู้เล่น
๒.๗  ส่งเสริม และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน ตำบล และต่างตำบลให้เยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วม
๒.๘  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และสังคม


๓.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑  พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน และระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลให้ประชาชน      ได้สัญจรไปมา และขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวก
๓.๒  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบล
๓.๓  ขุดลอกคลอง  หนอง  ก่อสร้างทางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
๓.๔  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการประมง  โดยพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แหล่งน้ำนั้นๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างคุ้มค่า
๓.๕  ดำเนินการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร
๓.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการประปาหมู่บ้าน   ขยายเขตบริการให้ครอบคลุมและปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพ  เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในลักษณะพึ่งตนเอง
๓.๗  จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สะอาดและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๓.๘  ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๓.๙  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
๓.๑๐  พัฒนาระบบสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยจัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบลที่ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย
๓.๑๑  พัฒนาระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าวชุมชนให้คลอบคลุมพื้นที่ตามความเหมาะสม
๔. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี
๔.๑  จัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อพัฒนาบุตรหลานของท้องถิ่นให้มีความเจริญวัยและมีพัฒนาการที่ดี
๔.๒  ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย  ทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เพียงพอแก่การจัดการศึกษา
๔.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนตามหลักเกณฑ์และอำนาจหน้าที่ที่สามารถอาจทำได้ตามความเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๔.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน  และประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึง
๔.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบด้วยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีพพื้นฐานและอาชีพเสริมที่เหมาะสมของหมู่บ้านและชุมชน
๔.๖  ส่งเสริม และสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางในการยึดเหนี่ยวจิตใจ  สร้างความศรัทธาและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนหยั่งลึกในการมีศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม
๔.๗  สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาศาสนธรรม และร่วมประกอบพิธีกรรม   ทางศาสนาในวันสำคัญทางศาสนา
๔.๘  ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น


๕.  นโยบายด้านสาธารณสุข
๕.๑  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน ได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
๕.๒  ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อดูแลรักษา และป้องกันสุขภาพและอนามัยของประชาชนภายในตำบล ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และโรคติดต่อต่างๆ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ
๕.๓  ส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่ประชาชนทุกวัยอย่างทั่วถึง
๕.๔  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกัน โรคติดต่อต่าง ๆ

๖. นโยบายด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖.๑  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          และสิ่งแวดล้อม
๖.๒  ฝึกอบรมสัมมนาแก่ผู้นำชุมชน ประชาชนในตำบล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๖.๓  ควบคุม และกำจัดมลพิษ มลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
๖.๔  ส่งเสริมให้มีการจัดทำสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อน
๖.๕  ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ  พระราชเสาวนีย์
๖.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืน
๖.๗  ส่งเสริมและสร้างกระบวนการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก  นักเรียน  เยาวชนและประชาชน  เพื่อให้เกิดความรักและห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับหมู่บ้าน  ชุมชน
๖.๘  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในหมู่บ้านและชุมชน  ให้เกิดการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
๗. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร
๗.๑  พัฒนาและปรับปรุงวิธีการพร้อมทั้งกระบวนการทำงานด้วยการบริหารงานเชิงรุกและเชิงรับ  อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงด้วยความสะดวกรวดเร็ว  เป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน
๗.๒  พัฒนาสถานที่สำหรับการติดต่อราชการของประชาชนที่สามารถรองรับในการบริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
๗.๓  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ อบต . ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ให้มีความรู้        คู่คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๗.๔  พัฒนาและยกระดับการทำงานรวมทั้งการให้บริการประชาชนเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนเป็นสำคัญ
๗.๕  ส่งเสริม  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่ความเลิศในการบริการประชาชน
๗.๖  ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต . ให้ประชาชนได้รับทราบ
๗.๗  จัดระบบการให้บริการประชาชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องาน อย่างทั่วถึง
๗.๘  จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งที่เคารพ  การกำหนดนโยบายบริหารราชการท้องถิ่นของข้าพเจ้าตามที่กล่าวมาข้างต้นได้วางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลความเป็นจริงของตำบล  และ    ความต่อเนื่องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา  ตลอดจนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใหม่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้วข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารจะเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม  โดยจะใช้แผนพัฒนา          เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการบริหารงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้าพเจ้าพร้อมคณะผู้บริหารขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาแห่งนี้   อันเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ว่าจะบริหารราชการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้งให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมท้องถิ่นอื่นๆ  มีความเท่าเทียมกันในสังคมที่มีดุลยภาพมากขึ้น  และมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนตำบลต้นผึ้ง  ทั้งนี้ ทุกการตัดสินใจของข้าพเจ้าต้องเป็นไปเพื่อส่วนรวม  ตามที่ประชาชนตั้งความหวังอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี   โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลต้นผึ้งเป็นที่ตั้ง   อย่างแท้จริง
      ขอบคุณครับ