[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายจุลลา มาตะรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
การจัดหาพัสดุ
สายด่วน

ลิงค์เว็บนอก
แบบสำรวจ

   อยากให้ทาง อ.บ.ต. เน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. การศึกษา
  2. การขนส่ง
  3. สาธารณสุข
  4. งานและอาชีพ
หมวดหมู่ : 06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : กฎหมายที่เกี่ยข้องในการปฏิบัติงาน
โดย : admin
เข้าชม : 2357
พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
A- A A+
        

กฎหมายที่เกี่ยข้องในการปฏิบัติงาน

 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  

2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

    พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

3. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

5. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

6. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

8. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

9. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

11. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

12. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

13. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541  

15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553

17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552

18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

19. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

21. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา  และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561

 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  พ.ศ. 2557

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557

3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2557

 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง5 อันดับล่าสุด

      กฎหมายที่เกี่ยข้องในการปฏิบัติงาน 10/มิ.ย./2564