[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายจุลลา มาตะรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
การจัดหาพัสดุ
สายด่วน

ลิงค์เว็บนอก
แบบสำรวจ

   อยากให้ทาง อ.บ.ต. เน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. การศึกษา
  2. การขนส่ง
  3. สาธารณสุข
  4. งานและอาชีพ
แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสมจิตร อ่อนสุระทุม
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวทมิตา ช่างนิรันดร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาวนภัสกร ลีทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นางสาวพรนภา นาโควงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางจันทร์ทิพย์ กาละพันธ์
เจ้าพนักงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางยุภาภรณ์ สมแสน
เจ้าพนักงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางประภาวดี วงศ์ธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายเฉลิม คำพิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทิมา มาตรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรีย์พร มาตะยา
คนงาน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
27 : คณะผู้บริหาร
28 : สมาชิกสภา อบต.ต้นผึ้ง
31 : หัวหน้าส่วนราชการ
32 : สำนักงานปลัด อบต.
33 : กองคลัง
34 : กองช่าง
35 : กองการศึกษา
36 : กองสวัสดิการสังคม
37 : หน่วยตรวจสอบภายใน